Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper van goederen als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruik wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.

1.3 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop op afstand.

1.4 Prijs: De prijs voor goederen.

1.5 Aanbod: Iedere aanbieding van goederen die De Rijk Kantoorshop in haar webwinkel doet.

1.6 Herroepingsrecht: Het recht van een consument om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van een bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst te ontbinden.  

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden voor aankopen op afstand zijn van toepassing op alle aankopen op afstand bij Derijkkantoorshop.nl de daarvoor gelden aanbiedingen van De Rijk en de daarmee samenhangende leveringen door De Rijk Kantoorshop

2.2 De tekst van de door De Rijk Kantoorshop gehanteerde algemene voorwaarden is te vinden op de website. U wordt voor het plaatsen van uw bestelling verzocht te bevestigen dat u van deze voorwaarden kennis heeft genomen.

2.3 Afwijkende bepalingen worden schriftelijk door De Rijk Kantoorshop vastgelegd. 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt pas tot stand, indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en De Rijk Kantoorshop vervolgens langs elektronische weg de koop heeft bevestigd.

3.2 De Rijk Kantoorshop kan binnen de wettelijke marges onderzoek doen naar uw kredietwaardigheid. Indien De Rijk Kantoorshop op grond van dit onderzoek dan wel anderszins goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is De Rijk Kantoorshop gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Rijk Kantoorshop niet. Wanneer u eraan twijfelt of hiervan sprake is, neem dan eerst contact met De Rijk Kantoorshop op om dit te verifiëren voor u uw bestelling plaatst.  

 

Artikel 4: Herroepingsrecht voor consumenten

4.1 Bij de aankoop van producten heeft u – indien u consument bent – gedurende een termijn van 14 dagen de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden met inachtneming van de in dit artikel genoemde voorschriften en voorwaarden. U dient ons van de ontbinding op de hoogte te stellen binnen 14 dagen door middel van dit Modelformulier voor ontbinding. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u. Indien er sprake is van levering van een bestelling in (onder)delen, gaat deze termijn in op de dag na ontvangst van het laatste (onder)deel van uw bestelling. Zodra wij bovenbedoeld formulier hebben ontvangen, bevestiging we u dit per e-mail.

4.2 Tijdens deze termijn (de zogenaamde zichttermijn) gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U pakt het product slechts in die mate uit die nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. (Bijvoorbeeld, bij een bestelde cartridge kunt u aan het nummer op de verpakking al zien of het voor u de juiste cartridge is, deze mag dus niet uit de verpakking gehaald worden). Indien u verder gaat dan hiervoor omschreven en hierdoor waardevermindering van het product is opgetreden, dan bent u hiervoor aansprakelijk en is De Rijk Kantoorshop gerechtigd de schade te verrekenen met de koopsom. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, retourneert u De Rijk Kantoorshop, het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, conform de door De Rijk Kantoorshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat u de ontbinding hebt ingeroepen.

4.3 U bent verplicht de kosten voor het terugzenden van de goederen te betalen. Als u de overeenkomst heeft ontbonden, dan betaalt De Rijk Kantoorshop de door u betaalde koopsom terug. Terugbetaling van de koopsom vindt in principe plaats binnen 14 dagen na het tijdstip waarop De Rijk Kantoorshop het door u ingevulde Modelformulier voor ontbinding heeft ontvangen, echter pas nadat De Rijk Kantoorshop het door u teruggezonden product heeft ontvangen, dan wel u heeft aangetoond het betreffende product teruggezonden te hebben.

4.4 Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

• Voor goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop De Rijk Kantoorshop geen invloed heeft;

• Voor goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• Voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;

• Voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;

• Voor de levering van kranten.

 

Artikel 5: Prijs

5.1 De in het aanbod genoemde prijzen van producten zijn zowel exclusief als inclusief BTW aangegeven. De koopsom die u betaald is de prijs inclusief BTW.

 

Artikel 6: Conformiteit en Garantie

6.1 De Rijk Kantoorshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /of overheidsvoorschriften.

6.2 De Rijk Kantoorshop verstrekt op een aantal producten die aan u zijn geleverd een garantie die geldt voor een periode zoals vermeld op de website.

6.3 Een aanspraak op garantie is niet aanwezig indien:

- u al dan niet via derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rijk Kantoorshop wijzigingen aanbrengt in, of reparaties verricht of doet verrichten aan het materiaal of de constructie van de producten;

- de producten voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of

- anderszins door u op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden;

- u de verschuldigde koopprijs niet tijdig betaalt, dan wel enige andere verplichting jegens
 De Rijk Kantoorshop niet nakomt;

- het gebrek aan het product wordt veroorzaakt door normale slijtage.

6.4 Terzake van alle producten die door De Rijk Kantoorshop van derden zijn of worden betrokken, is petdirect.nl niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden dan tot die welke petdirect.nl van de bedoelde derde heeft verkregen.

6.5 U stuurt de producten die krachtens de garantie voor herstel in aanmerking komen franco naar het door De Rijk Kantoorshop aangegeven adres, tenzij u met De Rijk Kantoorshop schriftelijk anders bent overeengekomen; het transportrisico is voor uw rekening.

 

Artikel 7: Levering

7.1 De Rijk Kantoorshop behandelt met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling.

7.2 De Rijk Kantoorshop levert alle producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

7.3 Indien De Rijk Kantoorshop niet binnen 30 dagen kan leveren wordt u hiervan in kennis gesteld en kunt u zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Alle betaalde bedragen worden in dat geval door De Rijk Kantoorshop binnen 30 dagen terugbetaald.

7.4 In overleg met u zijn deelleveringen mogelijk, hierover dienen beide partijen mondeling of per mail een afspraak met elkaar over te maken.

7.5 Indien De Rijk Kantoorshop het bestelde product niet kan leveren kan De Rijk Kantoorshop een vervanging of alternatief aanbieden. U bent vrij om deze al dan niet te accepteren. De onderhavige voorwaarden blijven ook bij levering van vervangende producten van kracht.

7.6 De levering wordt gedaan op het door u opgegeven afleveradres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.

7.7 Het risico van vermissing of schade aan producten tijdens de levering ligt bij De Rijk Kantoorshop Tot het moment van bezorging is De Rijk Kantoorshop verantwoordelijk tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 8: Betaling

8.1 U voldoet –indien overeengekomen ter gelegenheid van uw bestelling- direct bij die bestelling het verschuldigde bedrag, tenzij anders overeengekomen met De Rijk Kantoorshop Ook kunt u kiezen voor betaling (contant of met betaalpas) bij aflevering, namelijk als u de bestelde producten bij ons afhaalt. Betaling vindt in alle gevallen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling plaats.

8.2 Bij wanbetaling bent u de wettelijke rente over het uitstaande bedrag verschuldigd vanaf de ommekomst van de betalingstermijn. Tevens heeft De Rijk Kantoorshop het recht om de hierdoor gemaakte kosten bij u in rekening te brengen, te stellen op 15% van de hoofdsom met een minimum voor niet-consumenten van € 68,07 exclusief/€ 81,-- inclusief BTW en voor consumenten van € 40,-. 

 

 

 

Artikel 9: Reclame

De Rijk Kantoorshop kan, indien de prijs van het product niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten van een ontbinding als bedoeld in de artikel 6:265 BW is voldaan, het product in een tot u gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt uw recht als koper of dat van uw rechtsverkrijger.

 

Artikel 10: Klachten en Geschillen

10.1 De Rijk Kantoorshop biedt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen via e-mail, of per post.

10.2 Het indienen van een klacht dient – op verval van recht – te geschieden binnen korte tijd na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking.

10.3 De Rijk Kantoorshop streeft ernaar de klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken in behandeling te nemen en binnen 60 dagen met u tot een passend De Rijk Kantoorshop e oplossing te komen. De periode van 60 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door

10.4 U communiceert schriftelijk met De Rijk Kantoorshop

10.5 U bent te allen tijde gerechtigd een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10.6 Op overeenkomsten tussen De Rijk Kantoorshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

De Rijk Kantoorshop is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden Aankopen op afstand en in haar website aan te brengen.